Lid worden

Als je lid wilt worden van de manege, dan kun je dat via de mail melden. Je kunt natuurlijk ook even naar de manege komen. Je krijgt dan een inschrijf- en een machtigingsformulier. In overleg wordt er gekeken of je longelessen nodig hebt of dat alleen proeflessen nodig zijn. Indien je al eerder hebt gereden, kun je natuurlijk ook meteen in een groepsles geplaatst worden. Dit gaat altijd in goed overleg.

Wijzigingen

Adreswijzigingen, wijziging van lesvorm (eigen pony/paard, manege pony/paard), etc. graag zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan de penningmeester. Je kunt het ook alvast doorgeven aan Sylvia Berendsen. Dan kan zij er met het lesrooster rekening mee houden.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging door het lid uitsluitend tegen het eind van het boekjaar (=kalenderjaar), met inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden vóór dat einde en nadat hij aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
In de overige leden van Art.9 van de statuten staat hoe het lidmaatschap nog meer beëindigd kan worden.
Let op: het lidmaatschap kan pas beëindigd worden nadat alle openstaande posten betaald zijn.
Bij bijzondere omstandigheden in de loop van het boekjaar beslist het bestuur over tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap. Gedeeltelijke creditering van de contributiefaktuur voor wat betreft lesgelden en pony/paardhuur is dan mogelijk, echter het gedeelte contributie verschuldigd voor het basislidmaatschap wordt nimmer gerestitueerd.